Centrum Usługowo-Doradcze
Euroregionu Pomerania

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty został utworzony w czerwcu 1992 roku i zrzesza obecnie 23 gminy, w tym 3 gminy miejskie, 7 gmin miejsko – wiejskich oraz 13 gmin wiejskich znajdujących się we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, położonych w zlewni rzeki Parsęty.

GMINY CZŁONKOWSKIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY

Podstawowym celem powołania i działania Związku stało się wspólne rozwiązywanie problemów ochrony środowiska, promowanie regionu oraz wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego przy zachowaniu walorów przyrodniczo – krajobrazowych. Związek zrealizował, realizuje i przygotowuje w sumie kilkanaście projektów, które są dofinansowywane ze różnych funduszy Unii Europejskiej.

Najważniejsze projekty Związku:
Projekty zrealizowane
„Gospodarka wodami Parsęty” - Phare
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”
„Renaturyzacja terenu podmokłego – Mokradło Pyszka” - Phare
„Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu” - Phare
„Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty” - Phare
„Lokalna Organizacja Turystyczna Dorzecza Parsęty” - Phare


Projekty realizowane
AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego – Interreg III B
Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Interreg III A
"Wrota Parsęty" - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - ZPORR
„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” - Fundusz Spójności

Projekty planowane, na których realizację złożono wnioski o dofinansowanie
Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty – Interreg III A
„Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” - rozwój transgranicznej oferty - Interreg III A
Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego “Szlak Solny” - Interreg III A
Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej - Interreg III A
“Szkolenia omawiające akty prawne regulujące zasady ochrony Środowiska” - Mechanizm Finansowy EOG
“Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego gminnego”
Norweski Mechanizm Finansowy
„Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”
Mechanizm Finansowy EOG
„Subregionalny program Rewitalizacji na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”
Mechanizm Finansowy EOG
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”
Mechanizm Finansowy EOG

Notatka: Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych Związku:
www.parseta.org.pl
www.lot.parseta.pl (portal Lokalnej Organizacji Turystycznej)